jueves, 13 de enero de 2011

Kindergarten "Revista/Blog"

Vos deixe un Blog-Revista prou interessant, sobretot per als que ens dediquem al Primer cicle de l’educació infantil. Jo ho seguisc des de fa temps i ara vos ho presente.

Ells ho definixen de la següent manera, així que no he d’afegir res més:

Unir els esforços de pares i educadores durant el procés formatiu, ha sigut la raó d’existir de Kindergarten, esta, la d’aconseguir vincular-los en la important tasca d’educar als xiquets i xiquetes durant l’etapa infantil.

Sabem que els pares i educadors de hui, busquen estar al dia en matèria educativa a través de diversos mitjans, i així, poder enfrontar els reptes d’un món de canvis constants i del qual hui formen part generacions de xiquets i xiquetes cada vegada més desperts i receptius al seu entorn.

Kindergarten, no és només un recurs auxiliar per a educadors o pares amb continguts aïllats, és a dir, amb continguts exclusius per a pares o educadors. És una “Revista per a la meua mestra, el meu mestre, la meua mamà i els meus amics” esta és la frase que li dóna vida i definix el compromís de l’equip que la conformem. Enfoquem els nostres esforços per a aconseguir ser una font d’informació que aporte elements coadjuvants en l’èxit d’una meta compartida entre vostés, pares, educadors, i nosaltres.

Kindergarten existix per a ser el pont, eixe és el nostre compromís, i hem trobat en este espai la millor manera de contribuir i estar prop de vostés en el repte més important de les seues vides, la formació integral dels seus xicotets preescolars.

Per a nosaltres l’equip de Kindergarten, no hi ha res més bell que tindre el privilegi de formar a un ser humà i ser indirectament part d’això.

Que arriba el llop!


Que arriba el llop! d’Émile Jadoul (Col·lecció Lluerna d’Editorial Edelvives)


"El conill arriba cridant a la casa del gran cervo demanant que ho deixe entrar, que arriba el llop. El cervo li obri i li dóna la mà. Diversos animals més se n’aniran sumant a la casa del gran cervo davant de la imminent arribada del llop. Tots observen per la finestra, presos de les mans, amb gran expectació l’entrada del llop que ja s’acosta......"


Este conte ho vaig trobar en una llibreria per a xiquets (Sambori), li vaig tirar una ullada i em va encantar, perquè els xiquet/es estan acostumats a donar-li al personatge del llop el paper del roín, inclús juguen normalment que són perseguits per este animal.


Este personatge normalment els dóna "por", i quan vaig descobrir el conte vaig pensar que podia ajudar a desmitificar-ho, ja que el final és quelcom que no s’l’espera ningú.

Estic orgullós de la meua adquisició.

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

NUEVO:REAL DECRETO 132/2010, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN LAS ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

REAL DECRETO 1630/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
NOTA: Aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de diciembre y publicado en el BOE el dia 4 de enero de 2.007. Tiene carácter de Norma Básica (aplicación en todo el Estado Español).

No obstante de entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el Decreto de Calendario 806/2006 establece que las enseñanzas mínimas recogidas en este Real Decreto deberán de ser aplicado en el curso 2008/2009. En el intervalo de tiempo entre su publicación y el curso 2008/2009 las Comunidades Autónomas deberán promulgar sus correspondientes Decretos de desarrollo de este Decreto de Mínimos. Hasta el curso 2008/2009 deberá seguir aplicandose la normativa que dimana de la LOGSE
CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS, AREAS, BLOQUES Y SUS CONTENIDOS
NOTA: Sobre la Base del Decreto de Requisitos Mínimos, la Asociación ha elaborado UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA para el segundo ciclo (a que hace referencia el articulo 14 de la LOE como que todos los Centros han de elaborar) que fija el Carácter Educativo de los Centros.
Esta propuesta está estructurada en cuatro apartados (más anexos), donde el primero de ellos recoge la fundamentación y la Propuesta en sí de la misma, y los tres restantes las características de los niños por cada tramo de edad y las programaciones para cada uno de los tres cursos.
Esta PROPUESTA PEDAGÓGICA PUEDE DESCARGARSE DESDE EL AREA EXCLUSIVA DE ASOCIADOS DE NUESTRA WEB
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la EDUCACIÓN PRIMARIA
Real Decreto de Aplicación de la LOE
OBJETIVOS EDUCATIVOS EUROPEOS Y ESPAÑOLES. PUNTOS DE REFERENCIA 2010.Borrador de trabajo
Resolución de 24 de abril de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito, así como la distribución resultante, para la aplicación en el año 2009 del Plan de extensión e impulso del primer ciclo de Educación infantil Educa3, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.


OTROS
NUEVA: Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria. (BOE de 21 de diciembre de 2007)
NUEVA: Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil. (BOE de 21 de diciembre de 2007)
LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz.

El Curriculum d´educació infantil

El curriculum d´educació infantil es pot trobar a:

http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf